اصول و ارزشها

اصول و ارزشهای مشخصی وجود دارد که برای ما بسیار حائز اهمیت هستند. قصد ما اینست  که بر اساس این اصول و ارزشها زندگی و عمل کنیم، همگی بیشتر شبیه به عیسی مسیح شویم و پادشاهی اورا گسترش دهیم

(1
رفتار سرشار از محبت واحترام نسبت به یگدیگر داشته باشیم

(2
یکدیگر را ارزش و ارج دهیم و در حمایت و تشویق یکدیگر در حرف و عمل از عیسی مسیح الگو بگیریم

(3
با خداوند وکلام او زندگی کنیم

(4
هویت خود را در خداوند بیابیم

(5
خداوند را با تمامی وجود بپرستیم و پرستندگان واقعی او باشیم

(6
تعلیم صحیح بر اساس کلام خدا داشته باشیم تا بتوانیم رشد سالمی داشته باشیم

(7
پلی باشیم بین مردم و خدا تا انسانهای زیادی را با محبت خداوند آشنا سازیم

(8
نیازمندان را کمک کنیم

(9
شاگردان و مطیعان برای مسیح خداوند بسازیم

(10
به عنوان فرزندان خدا برروی اطراف خود تاثیر گذار باشیم