خدمات

دیگر خدمات میسیوناری ما شامل فعالیتهای اجتماعی، بشارتی، شرکت و همکاری در کنفرانسهای ایرانی و مشارکت و همکاری در  جشنهای مسیحی با ملیتها و فرهنگهای مختلف میباشد.

Kelisaye Noor Hannover