در مورد ایمان ما

ما ایمان داریم :

(2.1
که تمامی کتاب مقدس کلام الهامی خدا است

تمامی این کلام توسط اشخاص و نویسنده های مختلفی و تحت هدایت روح القدس نوشته شده است

(2.2

به خدای واحد و یگانه، که خود را همیشه در سه ذات و شخصیت الهی مکاشفه کرده است: پدر، پسر و روح القدس

(2.3
که عیسی مسیح از مریم زاده شده و آنچه در بطن مریم قرار گرفت ازروح القدس بوده است

عیسی مسیح دارای بدن انسانی بود و گناهی هرگز نکرد. صد در صد خدا و صد در صد انسان، انسان واقعی و خدای واقعی

(2.4

به الوهیت روح القدس که در قلب مطیع ایماندارانش ساکن است

(2.5

انسان به شباهت خدا آفریده شده است. اما توسط گناه دچار هلاکت جسمانی و روحانی شده است. چیزی که او را از خدا جدا میکند

به خاطر گناه اولیه آدم و حوا انسانها در وضعیت گناه متولد میشوند

(2.6

که طبق کلام مقدس خدا، عیسی مسیح به عنوان قربانی برای گناهان انسان بر صلیب جان خود را داد و خود را برای نجات انسانها قربانی کرد

هر انسانی که توبه کند، از گناه خود بازگشت کند و عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده، رهاننده و یگانه خدای خود بشناسد و بپذیرد، توسط خون عیسی مسیح عادل شمرده میشود و از جدایی ابدی با خدا نجات پیدا میکند

(2.7

که عیسی مسیح جسما” سه روز بعد از به صلیب رفتن قیام کرد و چهل روز بعد به آسمان نزد خدای پدر صعود کرد

(2.8

که تعمید بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح و دریافت نجات ضروری است، تا خدا را اطاعت کنیم، مسیح را پیروی کنیم و مرگ و قیام او را اعلام کنیم

(2.9

که کلیسا بدن مسیح است و تشکیل شده از کسانی است که به عیسی مسیح ایمان دارند و او را به عنوان نجات دهنده و خدای خود میشناسند، تولد تازه دارند و ثمرات توبه و ایمان در زندگی آنها دیده میشود

(2.10

به آمدن دوباره عیسی مسیح، خدا، خداوند و نجات دهنده ما. آمدن ثانوی مسیح برای ایماندارانش حیات ابدی و برای کسانی که به او ایمان ندارند داوری را با خود خواهد آورد

(2.11

به قیامت ازمردگان، برای عادلان و غیر عادلان

به حیات و برکت ابدی برای نجات یافتگان

به هلاکت و مجازات ابدی برای آنان که هدیه نجات را نپذیرفته اند

(2.12
که بعد از نجات طبق کلام خدا برای این دنیا غریب، اما سفیران و شاهدان مسیح هستیم. حکم خدا و تصمیم ما در این زندگی، اعلان و شناساندن پیام خوش مسیح است به دنیا

(2.13

به قدرتی که در دعا برای نجات، رهایی، شفا، پری روح القدس و آمدن ملکوت خدا است