رویا و ماموریت

رویای ما این است که همه مردم فیض مسیح را دریافت کرده و یک رابطه زنده با عیسی مسیح داشته باشند. خدا را شخصا” بشناسند و با شناخت از خدا و کلامش زندگیهایشان عوض شود

اسم کلیسا و میسیوناری ما قسمت بزرگی از رویای ما را نشان میدهد

قصد ما اینست که نوری برای این دنیا باشیم، دنیایی که پر از ناامیدی، دلسردی و تاریکی است. هدف ما بردن نور خدا، گرمی و محبت او به قلب مردم است. ما میخواهیم شاهدانی باشیم برای قدرت خدا و نشان دهیم که چطور توسط قدرت او زندگیها نجات یافته و از تاریکی به سوی روشنایی میروند

این جماعت و کلیسا مانند یک خانواده  مسیحی است  تا در آن انسانها بتوانند خدا را ملاقات کنند

یکی دیگر از رویاهای ما شاگردسازی، آموزش و تعلیم کسانی است که مسیح را بدون  قید و شرط پیروی میکنند و وظیفه و حکمی را که مسیح به ما داد، با وفاداری انجام میدهند

پس بروید و همه قومها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان داده ام، به جا آورند.اینک من هرروزه تا پایان این عصر با شما هستم . متی 28:19/20

زمان حاضر برای  ایران و فارسی زبانان، زمان یک تحول و بیداری  روحانی است .بسیاری از ایرانیها به مسیح ایمان میاورند. مسیح بسیاری را شخصا” ملاقات میکند، مثلا” در خواب و رویا. معجزات بسیاری توسط مسیح اتفاق میفتد و بسیاری از اسارتها و زندانهای خود آزاد میشوند

هدف ما این است که دیگران را توسط کلام خدا، موعظه، پیام مسیح و تعلیم با خدای حقیقی آشنا کنیم، طوری که همگان  هستی او را آن طور که هست بشناسند